ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 14 หน้า จำนวน 139 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
41Senior QS (M&E) ประจำสำนักงานใหญ่
– ถอดแบบ ตรวจเช็คปริมาณงานให้ตรงตามแบบและ BOQ – ประมาณราคางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร งานระบบประปา งานระบบดับเพลิง งานระบบปรับอากาศ งานระบบบำบัดน้ำเสีย – ประมาณราคาส่วนงานระบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
42Site Engineer (Mechanical Engineer)
ทำงานประจำหน่วยงานก่อสร้าง 1. สามารถอ่านแบบติดตั้งระบบเครื่องกลได้ 2. ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้งระบบเครื่องกลได้ 3. มีความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งระบบเครื่องกล (ระบบสุขาภิบาล, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด

07 กุมภาพันธ์ 2566
43หัวหน้างานซ่อมบำรุง
- รับผิดชอบในการปฏิบัติงานควบคุมดูแลและตรวจประเมินงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ของเรือ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อตอบสนองการทำงานโครงการต่างๆ ของบริษัท 1. กำหนดการงานซ่อมบำรุงเรือและอุปก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เว็ลธ์ เวิร์คคิง มารีน จำกัด
44เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(กลุ่มจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรม) ประจำโรงงาน จ.ชุมพร
รับผิดชอบติดตามรับสินค้า, วัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่ตามใบสั่งซื้อ บริเวณพื้นที่จังหวัดชุมพร รวมถึงงานซ่อมเครื่องจักร อะไหล่รถยนต์ที่นำไปซ่อมภายนอกบริษัทฯ ดูแลงานตรวจรับงานโครงการ และงานซ่อมภายในบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
46วิศวกร / เจ้าหน้าที่ประมาณราคา และควบคุมต้นทุน /Estimate / Cost control
1. ถอดแบบงาน ประเมินราคา ตามแบบที่ได้รับมา และทำ Back up Sheet 2. ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบ Spec และเอกสารประกอบแบบงานโครงการ 3. ประชุมชี้แจงแบบ และจัดทำรายงานการประชุม 4. ติดต่อสอบถามราคาจาก Suppl...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด
47วิศวกรงานระบบ / Site Engineer
1. ควบคุมงานระบบไฟฟ้า, เครื่องกล, ประปาให้แล้วเสร็จตามสัญญา และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 2. คำนวณปริมาณงานเพื่อการสั่งซื้อวัสดุให้มีความเหมาะสมกับเวลา และแผนงานของโครงการ 3. จัดการด้านวางแผนและควบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด
48วิศวกร เครื่องกล / Mechanical Engineer
- กำหนดแผนให้ Foreman เพื่อตรวจติดตามให้งานคืบหน้าตามแผนและรายงานปัญหา - ตรวจสอบและติดตามงานทำงานของโฟร์แมน และผู้รับเหมา - ควบคุมงบประมาณของงาน ให้เหมาะสมกับเวลาทำงาน ค่าแรง และต้นทุนอื่นๆ - ถอดวั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด
49ผู้ช่วยวิศวกร
1. ประสานงานกับเจ้าของงาน , ผู้รับเหมา ,และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ขายแบบ ถอดแบบ เขียนแก้แบบ ประเมินราคา 3. ควบคุมการทำงานให้งานได้ตามคุณภาพมาตรฐานและเสร็จตามระยะ เวลากำหนดในแผนงานได้ 4. จ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พระนคร มอเตอร์ อินดัสตรี จำกัด
50วิศวกรระบบ (System Engineer)
1. ศึกษา พัฒนา และดำเนินการงานด้านวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 2. ออกแบบและติดตั้ง แก้ไขและปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ ดูแลบำรุงรักษาและให้คำแนะนำลูกค้า 3. วิเคราะห์ข้อมู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด