ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10 หน้า จำนวน 94 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
91วิศวกรสิ่งแวดล้อม
- ดูแลควบคุมงานซ่อมบำรุง - ดูและงานก่อสร้างภายในบริษัทฯ - ดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามฟิตติ้งส์ จำกัด
92ช่างกล CNC
1.ควบคุมดูแล เครื่องตัดท่อ ตัด แผ่นเหล็ก CNC 2.ควบคุมงานประกอบชิ้นและขึ้นรูปงาน ต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธารารัตน์ 2007 จำกัด
93QA Engineer
- ตรวจสอบ ควบคุม แก้ไขปัญหาด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้บรรลุความพึงพอใจของลูกค้า - สื่อสาร นำเสนอ วิธีการปรับปรุงแก้ไข ให้กับผู้บริหาร ฝ่ายผลิตและลูกค้า - นำเสนอวิธีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ต้าถุง(ประเทศไทย) จำกัด
94ผู้ควบคุมหม้อฆ่าเชื้อ (Retort Supervisor)
1. ควบคุมและดูแลกระบวนการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ หลังการบรรจุและปิดฝา ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องตามข้อกำหนด 2. จัดเตรียมกำลังคน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ ให้พร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
95Production Engineer
พัฒนาและปรับปรุงการผลิต ควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ ตามเป้าหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไวท์แพคเกจจิ้ง จำกัด
96รองผู้จัดการฝ่ายผลิต (อุตสาหกรรมฉีดพลาสติก)
-ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต ตลอดจนถึงการส่งออก ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และความสอดคล้องกับจำนวนวัตถุดิบที่มีอยู่ -ควบคุมดูแล วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามกร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
98รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกร (ด้านอาหาร)
- กำหนดแผนงานและเป้าหมายในการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร - ควบคุมดูแลเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนดไว้ - พัฒนาและปรับปรุงการผลิต วิธีการผลิต แล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
99ช่างซ่อมบำรุง (สาขาบางเลน)
- รวบรวมรายการเครื่องจักรที่มีใช้อยู่เพื่อขึ้นทะเบียนเครื่องจักร - จัดเตรียมอะไหล่สำรองสำหรับซ่อมเครื่องจักร / อุปกรณ์ - สรุปข้อมูลเครื่องจักรเสียประจำเดือน - จัดทำงานตัวอย่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด
100Production Engineer
- Monitor and control the performance of daily routine operations according to the set KPIs and targets. - Review and identify manufacturing problems - Ensure that the overall operational ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Artemis (South East Asia) Recruitment Co.,Ltd.