ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10 หน้า จำนวน 94 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
71วิศวกรงานระบบ M&E
-รับผิดชอบวางแผนงานก่อสร้างงานระบบ M&E ควบคุมดูแลคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมและสัญญาจ้าง - สามารถออกแบบ เขียแบบ ได้ - ควบคุมดูแลการติดตั้งระบบไฟฟ้า, ประปา และส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอม แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
72วิศวกรโครงการระบบงานสุขาภิบาลและดับเพลิง
ดูแลควบคุม ออกแบบงานระบบสุขาภิบาล งานดับเพลิง งานระบบปรับอากาศ ประสานงานกับวิศวกรสนาม ควบคุมการทำงานและตรวจงานผู้รับเหมาให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอม แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
74หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
- วางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิต ทั้งด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - ควบคุมดูแลรักษาเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผน - ดูแลเก็บรักษา ทำความสะอาดเครื่องมือช่าง อะไหล่ต่างๆ ให้พ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วี.พี.วู๊ด จำกัด
76พนักงานเขียนแบบ
ใช้โปรแกรมเขียนแบบ เขียนแบบชิ้นงานหรือโครงสร้างเครื่องจักร ทำเอกสาร Drawing เพื่อนำไปใช้ในการผลิตเครื่องจักร เดินทางไปหน้างานกับทีมเพื่อเก็บข้อมูล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซัน โรโบติกส์ แอนด์ เอไอ จำกัด
77วิศวกรเครื่องกล
1.ออกแบบ คำนวณ วางแผน จัดระบบงาน ควบคุมงานระบบ โครงการ พิจารณาตรวจสอบ ให้คำปรึกษาด้านการวางระบบ ภายในอาคารโรงงาน 2.กำหนดอุปกรณ์ เครื่องจักร วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในงาน 3.วางแผนการปฏิบัติงาน ต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ก้าวนำกิจเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
79ผู้จัดการฝ่ายผลิต
วางแผนการผลิต , กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ , ต้นทุนการผลิต , การส่งมอบ) - ประมาณการยอดการผลิต - วางแผนการใช้ทรัพยากร การผลิต - จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต - ตรวจสอบและปรับปรุงกร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
80วิศวกร การผลิต
ดูแลควบคุมการผลิตเครื่องจักร ตั้งแต่ การออกแบบเครื่องจักร การวางแผนการปฏิบัติงาน จนถึง การติดตั้งเครื่องจัการแล้วเสร็จ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด