ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 15 หน้า จำนวน 147 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
61Project Engineer (วิศวกรโครงการ)
งานบริหารโครงการติดตั้ง Chiller, Fire Protection, Sanitary, Compressed Air และระบบทางเครื่องกลอื่นๆ ในโรงงานและอาคาร ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ฯลฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิโป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
62Project Manager (ผู้จัดการโครงการ)
- สำรวจออกแบบ จัดทำต้นทุน เพื่อนำเสนองบประมาณโครงการ - วางแผนงาน บริหารโครงการให้เป็นไปตามแผน ที่กำหนด - บริหารโครงการภายใต้งบประมาณ - ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรโครงการ และพัฒนาเพื่อให้งานส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิโป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
63Injection Technician ( รับสมัครด่วน )
-ควบคุมการฉีด ขึ้นรูปงานพลาสติก ให้ตามมาตรฐาน -ทำการติดตั้งแม่พิมพ์ทั้ง Mold run, Mold test -ทำการ set condition ตามมาตรฐานการตั้งค่าของชิ้นงาน -ดูแลรับผิดชอบ ซ่อมแซมเครื่องฉีด -บำรุงรักษาระบบไฟฟ้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บจก.อีเวริช พลาสติกส์
64วิศวกรโครงการไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า
บริหารควบคุมงานโครงการต่างๆ ดูเเลควบคุมงานระบบไฟฟ้า เเละงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้เวลาที่กำหนด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
65วิศวกรประเมินราคา/QS (เครื่องกล/ไฟฟ้า)
1. รับผิดชอบการถอดแบบ ประมาณราคางานระบบ และรวบรวมเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเสนอราคา 2. ถอดแบบ ตรวจนับปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ตามเอกสารประกวดราคา 3. สอบราคาวัสดุ อุปกรณ์จาก Supplier เพื่อให้ได้ตรงตามข้อกำหนด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
66ผู้จัดการโครงการระบบไฟฟ้า
ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคลประจำโครงการ - การบริหารจัดการงานระบบ - งบประมาณค่าใช้จ่ายรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ และแรงงานที่ต้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
68วิศวกรเครื่องกล
- ควบคุมงานให้แล้เสร็จตามแผนงานก่อสร้าง - วางแผนการทำงาน,จัดทำแบบก่อสร้าง - ออกแบบและประเมินราคางาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทแมค พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
69วิศวกรไฟฟ้า
รู้เรื่องเกี่ยวกับ ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า, การต่อสาย, ทดสอบระบบไฟฟ้า ของหม้อแปลง, การสอบเทียบเครื่องมือวัด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
70QA/QC Supervisor Electrical /Instrument
บริหารงานตรวจสอบ / ทดสอบ / ควบคุมคุณภาพ งานติดตั้งโครงการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด