ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 17 หน้า จำนวน 168 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
31วิศวกร (ไฟฟ้า)
ปฏิบัติการด้านการผลิตและติดตั้งเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
32วิศวกร
ปฏิบัติงานด้านการผลิตและติดตั้งเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
33วิศวกรระบบการผลิต (System Engineer)
- ออกแบบ/ตรวจสอบ/ปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต - พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย - จัดทำ/ตรวจสอบ Process Specification เพื่อทำเสนอราคา - จัดทำและตรวจสอบ PFD / P&ID / MATERIAL BA...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
34วิศวกรไฟฟ้า
1. ออกแบบงานระบบไฟฟ้า และควบคุมงาน 2. ถอดแบบและปริมาณเพื่อประเมินราคางาน 3. ดูแลและรับผิดชอบงานด้านไฟฟ้า 4. วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นไป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคเอ็มไอที คอนสตรัคชั่น จำกัด
36วิศวกรซ่อมบำรุง (Service Engineer) รับสมัครด่วนจำนวนมาก
ควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร และนโยบายคุณภาพ ควบคุมการปฏิบัติการของพนักงานให้มีมาตรฐานที่ดีและมีคุณภาพ คัดสรรพนักงานที่เหมาะสม เพื่อให้งานบริการลูกค้ามีคุณภาพ รวมถึงอบรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอรวิส เดอะ เบสท จำกัด
37วิศวกรเครื่องกล
• ออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ควบคุมการติดตั้งระบบปรับอากาศ • พร้อมจัดทำรายงาน / โครงการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
38Engineer ( รับสมัครด่วน )
เข้าไปตรวจสอบหน้างานของลูกค้า ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์หน้างาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : C.S.Cooper Company Limited
39 ผู้ช่วยผู้จัดการวิศวกรรม
เขียนแบบ เข้าไปตรวจสอบหน้างานของลูกค้า ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์หน้างาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : C.S.Cooper Company Limited
40วิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า ควบคุมไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม
ควบคุมดูระบบไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม จัดทำแผนบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า รายงานผลการตรวจเช็คซ่อมบำรุงต่อหัวหน้าฝ่ายผลิต /ผู้บังคับบัญชา ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ ประสานงานกับฝ่ายผลิต บันทึกรายการอุปกรณ์และผล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด