ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 17 หน้า จำนวน 168 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
61Office Engineer ( OE )
1.ประสานงานกับหน้างาน QC และฝ่ายแบบ เพื่อติดตามความก้าวหน้า และเร่งรัดให้ทันกำหนดแผนงาน 2.รวบรวมข้อมูลในโครงการ เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 3.จัดทำแบบในโครงการก่อสร้าง ประสานงานข้อมูลเรื่องแบบก่อสร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิทวี จำกัด
62วิศวกรไฟฟ้า
: งานโครงการติดตั้งระบบประกอบอาคารและโรงงาน 1.ควบคุมงานตามแผน 2.ควบคุมงานทีมผู้ปฎิบัติงาน 3.ประสานงานโครงการ 4.รายงานโครงการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิโป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
63Project Engineer (วิศวกรโครงการ)
งานบริหารโครงการติดตั้ง Chiller, Fire Protection, Sanitary, Compressed Air และระบบทางเครื่องกลอื่นๆ ในโรงงานและอาคาร ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ฯลฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิโป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
64Project Manager (ผู้จัดการโครงการ)
- สำรวจออกแบบ จัดทำต้นทุน เพื่อนำเสนองบประมาณโครงการ - วางแผนงาน บริหารโครงการให้เป็นไปตามแผน ที่กำหนด - บริหารโครงการภายใต้งบประมาณ - ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรโครงการ และพัฒนาเพื่อให้งานส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิโป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
65Injection Technician ( รับสมัครด่วน )
-ควบคุมการฉีด ขึ้นรูปงานพลาสติก ให้ตามมาตรฐาน -ทำการติดตั้งแม่พิมพ์ทั้ง Mold run, Mold test -ทำการ set condition ตามมาตรฐานการตั้งค่าของชิ้นงาน -ดูแลรับผิดชอบ ซ่อมแซมเครื่องฉีด -บำรุงรักษาระบบไฟฟ้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บจก.อีเวริช พลาสติกส์
66วิศวกรโครงการไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า
บริหารควบคุมงานโครงการต่างๆ ดูเเลควบคุมงานระบบไฟฟ้า เเละงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้เวลาที่กำหนด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด

30 พฤศจิกายน 2566
67วิศวกรประเมินราคา/QS (เครื่องกล/ไฟฟ้า)
1. รับผิดชอบการถอดแบบ ประมาณราคางานระบบ และรวบรวมเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเสนอราคา 2. ถอดแบบ ตรวจนับปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ตามเอกสารประกวดราคา 3. สอบราคาวัสดุ อุปกรณ์จาก Supplier เพื่อให้ได้ตรงตามข้อกำหนด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
68ผู้จัดการโครงการระบบไฟฟ้า
ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคลประจำโครงการ - การบริหารจัดการงานระบบ - งบประมาณค่าใช้จ่ายรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ และแรงงานที่ต้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด

30 พฤศจิกายน 2566
70วิศวกรเครื่องกล
- ควบคุมงานให้แล้เสร็จตามแผนงานก่อสร้าง - วางแผนการทำงาน,จัดทำแบบก่อสร้าง - ออกแบบและประเมินราคางาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทแมค พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด