ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 18 หน้า จำนวน 176 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
81วิศวกรโครงการไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า
บริหารควบคุมงานโครงการต่างๆ ดูเเลควบคุมงานระบบไฟฟ้า เเละงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้เวลาที่กำหนด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด

25 กุมภาพันธ์ 2567
82วิศวกรประเมินราคา/QS (เครื่องกล/ไฟฟ้า)
1. รับผิดชอบการถอดแบบ ประมาณราคางานระบบ และรวบรวมเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเสนอราคา 2. ถอดแบบ ตรวจนับปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ตามเอกสารประกวดราคา 3. สอบราคาวัสดุ อุปกรณ์จาก Supplier เพื่อให้ได้ตรงตามข้อกำหนด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
83ผู้จัดการโครงการระบบไฟฟ้า
ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคลประจำโครงการ - การบริหารจัดการงานระบบ - งบประมาณค่าใช้จ่ายรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ และแรงงานที่ต้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด

25 กุมภาพันธ์ 2567
85วิศวกรเครื่องกล
- ควบคุมงานให้แล้เสร็จตามแผนงานก่อสร้าง - วางแผนการทำงาน,จัดทำแบบก่อสร้าง - ออกแบบและประเมินราคางาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทแมค พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
86วิศวกรไฟฟ้า
รู้เรื่องเกี่ยวกับ ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า, การต่อสาย, ทดสอบระบบไฟฟ้า ของหม้อแปลง, การสอบเทียบเครื่องมือวัด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
87QA/QC Supervisor Electrical /Instrument
บริหารงานตรวจสอบ / ทดสอบ / ควบคุมคุณภาพ งานติดตั้งโครงการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
88Instrument Engineer
ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า จัดเตรียมกำลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับงานติดตั้ง ตรวจสอบงานติดตั้งอุปกรณ์ ควบคุมการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
89Electrical Site Engineer
กำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ กำหนดงบประมาณ ระยะเวลาทำงาน ให้เป็นไปตามที่โครงสร้างกำหนด วิเคราะห์โครงการในเรื่อองรายได้ กำไร การเรียกเก็บเงิน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด