ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11 หน้า จำนวน 101 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
1เจ้าหน้าที่ผลิตจุลินทรีย์
1. ควบคุมการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ในถังปฏิกรณ์ 2. จัดทำ เก็บรวบรวม การผลิตทั้งหมดอย่างเป็นระบบ 3. วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกันกับแผนงาน 4. นำเสนอรายงานการผลิต กับผู้บังคับบัญชา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
2นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D เคมี)
1. ดูแลงานวิจัยและพัฒนา วัตถุดิบสำหรับเครื่องสำอางและอาหารเสริม 2. ดูแลงานวิจัย เกี่ยวกับสารสกัดทางธรรมชาติ / ทำการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด วิเคราะห์ปัญ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
3เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการจุลชีววิทยา
1.รับคำสั่งและนโยบายจากผู้บังคับบัญชามาปฎิบติ 2.ปฎิบัติงานวิเคาระห์ทางจุลชีววิทยาตามที่ได้รับมอบหมาย 3.วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทดสอบวิเคราห์เชื้อ 4.ศึกษาค้นคว้างานทดลองและปฎิบัติตามที่ได้รับมอบหมา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
4R&D โรคพืช
1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลโรคพืช เพื่อวางแผนการทดลอง ทำการทดลอง และสรุปผลการทดลอง 2. สามารถปลูกพืชทดลองในระดับเรือนทดลองหรือแปลงปลูกได้ 3. สามารถผลิตชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ในการควบคุมโรคพืช รวมถึงขึ้นทะเบียนชี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
5พนักงานขายเคมีบำบัดน้ำ ประจำโซนภาคใต้
- นำเสนอสินค้าประเภทสารเคมีบำบัดน้ำ ให้กับลูกค้าในกลุ่ม อุตสาหกรรมที่มีการใช้ระบบไอน้ำเเละระบบหล่อเย็น - ดูแลฐานลูกค้าเก่าและค้นหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย - จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไชน่า โรด ไมโครฟลอค จำกัด
7พนักงานธุรการ (Admin)
-รับผิดชอบในเรื่องเอกสาร -จัดเตรียมเอกสารต่างๆเช่นออกใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบรายงานผล -ดูแลการลงทะเบียนรับ-ส่งตัวอย่างที่ส่งตรวจทางการแพทย์ -ประสานงานภายนอกกับลูกค้าของบริษัท(แพทย์ พยาบาล แล็บ คนไข...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
8Medical Scientist (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์)molecular
1. ปฏิบัติงานในห้องแล็บทางด้าน Molecular genetic/covid-19 เน้นการทำงาน QF-PCR, Real-time PCR,CMA 2. รับตัวอย่าง บันทึกเข้าระบบทำการตรวจสอบวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ รวบรวมข้อมูลแปลผลและสรุปผลการตรวจว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
9ครูวิทยาศาสตร์
สอนนักเรียนระดับชั้นประถม-มัธยมศึกษาตอนต้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาคร
10**ด่วน** RA Assistant Manager [ปสก 5 ปีขึ้นสาย Pharmacy] ทำงานสีลม รายได้ 70-80K
• Prepare registration dossier according to local Regulation and FDA requirement. • Manage Thai FDA comments along submission process and ensure that products will obtain registration approval as tim...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด