ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 17 หน้า จำนวน 164 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
1QC ฝ่ายผลิต
ประเภทธุรกิจ: โรงงานตัดแต่ง บรรจุเนื้อสุกร ปฏิบัติงาน : อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร วันและเวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ หยุดประจำสัปดาห์ คือวันพระตามปฏิทินไทย เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
2หัวหน้าแผนก QC (ด่วนมาก)
1. ควบคุมดูแลงานตรวจสอบคุณภาพ(QC) และงานระบบคุณภาพ 2. รับผิดชอบด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ที่ต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย 3. จัดทำเอกสารและการขึ้นทะเบียน อย., และตามที่ได้รับมอบหมาย ตามระยะเวลาที่กำหนด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด
3เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์
-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มสาระฉบับปรับปรุง 2560) -ตรวจกิจกรรม แบบฝึกหัด ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
4วิศวกรสิ่งแวดล้อม
- ทำรายการคำนวณและออกแบบรายละเอียดงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - ระบบบำบัดน้ำเสีย - ประสานงานกับทีมงานและลูกค้า - งานที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
5นักวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา/เคมี)
ปฎิบัติงานโดยดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า วัตถุดิบ และตัวอย่างจากกระบวนการผลิต รักษาและพัฒนาระบบคุณภาพต่าง ๆ - วางแผนงานการตรวจคุณภาพ - ตรวจสอบด้านกายภาพ เคมี และจุลชีวิวทยา - บั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
6เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิเคราะห์ (จุลชีววิทยา)
- รับและเตรียมตัวอย่างที่หมาะสมก่อนเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ - สกัดตัวอย่างโดยใช้ชุดทดสอบ - ทำ Real time PCR - สรุปและรายงานผลการตรวจสอบ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
7หัวหน้าแผนก Submerge state
บริษัทไมโครอินโนเวต จำกัด หนึ่งในเครือของบริษัท SPM ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ในระดับอัตสาหกรรม https://www.microinnovate.com/th - วางแผนการทำงานภายในแผนก - มอบหมายงานภายในแผนก - ควบคุมการทำงานของพนัก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
8QA ประกันคุณภาพ โรงงานเครื่องสำอาง
1. จัดทำ internal audit 2.กำกับการทำงานของทีมงาน ให้มีคุณภาพ 3. training 4. จัดให้มีคู่มือการทำงาน การใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ 5.ติดตามงานให้มีการส่งงานตามกำหนด ถูกต้อง 6. จัดให้มีการสอบเทียบเครื่องมือ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอล.เอ. เดอร์มาเทค จำกัด
9Technical Sales Representative Ref. 66625
Job Description -Maintain customers retention and find new customers. -Makes the sales plan to cover the areas assigned in the most effective and economic manner. Frequent visits the existing and po...ดูรายละเอียด
องค์กร : Wanida Freelance Recruiter
10Technical Engineer Support (ด่วนมาก! สัมภาษณ์ทราบผลทันที)
ติดต่อกับผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของช่วยด้านการพัฒนาคุณภาพอาหารเพื่อการส่งออก เมื่อผ่านการทดลองงานจะมีการเลื่่อนตำแหน่งในระดับผู้จัดการแผนก มีใจรักในงานบริการ คอยให้คำปรึกษาและดูแลลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มิดแลนเน็กซ์ จำกัด