ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9 หน้า จำนวน 89 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
31QA Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- ควบคุม, ตรวจสอบ, ทวนสอบกระบวนการผลิต, การตรวจวิเคาระห์ของฝ่ายผลิต - วางแผนและควบคุมการทวนสอบจุด CCP ,ทวนสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาด - พิจารณาผลคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อปล่อยสินค้าขาย,กักกัน,ตรวจสอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)
32Dairy QA trainee ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- ฝึก on-the-job training ในกระบวนการผลิตอย่างน้อย 6 เดือน - ทำงานในสายการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อสะสมประสบการณ์ - เข้ารับการอบรม เพื่ออนาคตการทำงานในฝ่าย - การจัดการและควบคุมระบบคุณภาพการผลิต (QSM) - ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)
33Micro & Sanitation Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- ตรวจสอบข้อมูลการตรวจสอบทางด้านจุลินทรีย์ในพื้นที่การผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต บรรจุภัณฑ์ น้ำ ฝุ่นและ อากาศ รวมถึง personal hygiene ของพนักงาน - มีประสบการณ์ตรวจเชื้อในผลิตภัณฑ์นม, งาน Sanita...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)
34QA Technician (โรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- งานควบคุมคุณภาพ (Process control) - Process audit - ตรวจสอบ process การผสมและฆ่าเชื้อ - ตรวจสอบการ CIP ก่อนใช้งาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)
35Micro & Sanitation Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- ตรวจสอบข้อมูลการตรวจสอบทางด้านจุลินทรีย์ในพื้นที่การผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต บรรจุภัณฑ์ น้ำ ฝุ่นและ อากาศ รวมถึง personal hygiene ของพนักงาน - มีประสบการณ์ตรวจเชื้อในผลิตภัณฑ์นม, งาน Sanita...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)
36Supplier Quality Management Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- Supplier Audit - ติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ ,บรรจุภัณฑ์, รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพ - ทดลองบรรจุภัณฑ์(Copy Mold)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)
37QA Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- ควบคุม, ตรวจสอบ, ทวนสอบกระบวนการผลิต, การตรวจวิเคาระห์ของฝ่ายผลิต - วางแผนและควบคุมการทวนสอบจุด CCP ,ทวนสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาด - พิจารณาผลคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อปล่อยสินค้าขาย,กักกัน,ตรวจสอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)
38Dairy QA trainee ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- ฝึก on-the-job training ในกระบวนการผลิตอย่างน้อย 6 เดือน - ทำงานในสายการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อสะสมประสบการณ์ - เข้ารับการอบรม เพื่ออนาคตการทำงานในฝ่าย - การจัดการและควบคุมระบบคุณภาพการผลิต (QSM) - ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)
39QA Technician (โรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- งานควบคุมคุณภาพ (Process control) - Process audit - ตรวจสอบ process การผสมและฆ่าเชื้อ - ตรวจสอบการ CIP ก่อนใช้งาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)
40Micro & Sanitation Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- ตรวจสอบข้อมูลการตรวจสอบทางด้านจุลินทรีย์ในพื้นที่การผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต บรรจุภัณฑ์ น้ำ ฝุ่นและ อากาศ รวมถึง personal hygiene ของพนักงาน - มีประสบการณ์ตรวจเชื้อในผลิตภัณฑ์นม, งาน Sanita...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)