ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า จำนวน 34 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
1จป.วิชาชีพ
ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับด้านจป.ส่งราชการ สามารถทำงานด้านอื่นได้ เช่น 5ส., ตรวจดูการเข้าตรวจสอบเรื่องไฟฟ้าหรืออาคาร, เรื่องดับเพลิง อบรมให้คามรู้พนักงานใหม่และเก่า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
2เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
1. จัดประชุมคณะกรรมการคปอ. 2. จัดทำรายงานผลการตรวจความปลอดภัย 3. ตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ สถานที่่ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ 4. สอบสวนพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอล ชาร์โร เม็กซ์ไทย จำกัด
3เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
- ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมกกะ-เจ จำกัด
4เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
1.จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯประจำเดือน 2.จัดการเลือกตั้ง คปอ. 3.จัดการเอกสารหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4.อบรมความปลอดภัยให้กับพนักงาน 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เค.เอ็ม.จี.การ์เม้นท์ จำกัด
5เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
1)ดำเนินการเสนอโครงการ แผนงาน การส่งเสริมความปลอดภัยฯ 2)อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ด้านความปลอดภัยฯ ตาม พรบ. ความปลอดภัย 3)จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย ส่ง สนง ความปลอดภัยพื้นที่ 4)ดำเนินการสอบสวน และห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัด
6จป.วิชาชีพ
1.รับผิดชอบในการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัย ตรวจความปลอดภัย สอบสวนอุบัติเหตุ ซ้อมดับเพลิงและอพยพและดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด 2. ร่างแผนการส่งเสริมความปลอดภัย ,จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
7จป.วิชาชีพ ปฏิบัติงานที่ บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด (ต.เบิกไพร อ.จอมบึง )
กำกับ ดูแลให้พนักงานภายในโรงงาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ คู่มือ และการทำงานอย่างปลอดภัย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
10เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1.ควบคุมและติดตามให้พนักงานทุกคนได้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเป็นที่เรียบร้อย 2.ควบคุมในเรื่องความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทำงานและมีบทบาทอยู่เป็นประจำเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีมาตรการปันเทาที่เหมาะสม 3.คว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เว็ลธ์ เวิร์คคิง มารีน จำกัด