ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 70 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
1Safety Officer
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3. แนะนำ ฝึกอบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทพเทกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2Safety Supervisor
• เตรียมแผนการสนับสนุนเพื่อปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม • ดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม • ประเมินการปฏิบัติงานของสม...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
3Assistant Safety Manager
• ตรวจสอบ และเสนอแนะให้สมาคมราชกรีฑาสโมสร และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ ปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ • วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย ประเมินความเสี่ยงด้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
4จป.เทคนิคขั้นสูง ด่วน!!! โทร.0-2945-4953
1 ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย 2 รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูล ทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย 3 วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย 4 วิเคราะห์แผนงานโครงการมาตรการ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคธเทอริ่งไลน์ จำกัด
5เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
รายละเอียดงาน 1.จัดทำแผนงานและดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน 2.ตรวจสองสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและติดตามปรับปรุงแก้ไข 3.ประเมินความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนควบคุม ปฏิบัติ/แผนลดความเส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชีววัฒน์ กรุ๊ป จำกัด
7เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป)
1.วางกฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2.ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย /ข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย 3.อื่นๆที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี-คอน ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด
8เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป. วิชาชีพ) ด่วนๆๆๆ
- ควบคุมงานดเ้านความปลอดภัยในการทำงานของ site งานก่อสร้าง -กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกในการทำงานด้านความปลอดภัย -จัดทำและนำส่งเกี่ยวกับรายงานความปลอดภัยนำส่งหน่วยงานราชการ -วิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ จ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พุทธเตซะ จำกัด
9Safety Officer (จป.วิชาชีพ)
ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด...ดูรายละเอียด
องค์กร : Cuisine Solutions Asia co., Ltd.