ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า จำนวน 36 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1.ควบคุมและติดตามให้พนักงานทุกคนได้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเป็นที่เรียบร้อย 2.ควบคุมในเรื่องความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทำงานและมีบทบาทอยู่เป็นประจำเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีมาตรการปันเทาที่เหมาะสม 3.คว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เว็ลธ์ เวิร์คคิง มารีน จำกัด
2จป.วิชาชีพ
1.ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน 2.จัดทำเอกสารราชการส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4.อบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่ 5.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามโกลเด้นเฮ็น จำกัด
4เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการภายใต้การสนับสนุนจากสสส.
โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) มีหน้าที่หลักในการเป็นผู้ปฏิบัติงานและประสานการจัดกิจกรรมต่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6จป.วิชาชีพ
ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับด้านจป.ส่งราชการ สามารถทำงานด้านอื่นได้ เช่น 5ส., ตรวจดูการเข้าตรวจสอบเรื่องไฟฟ้าหรืออาคาร, เรื่องดับเพลิง อบรมให้คามรู้พนักงานใหม่และเก่า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
8เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
1.จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯประจำเดือน 2.จัดการเลือกตั้ง คปอ. 3.จัดการเอกสารหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4.อบรมความปลอดภัยให้กับพนักงาน 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เค.เอ็ม.จี.การ์เม้นท์ จำกัด
9จป.วิชาชีพ
1.ดูแลงานด้านความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับกฎหมายกำหนด 2.ประเมินความเสี่ยงในการทำงานทุกจุดปฏิบัติงาน 3.แนะนำฝึกสอนฝึกอบรมด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน 4.จัดทำสถิติ รายงานด้านความปลอดภัย 5.ปฏิบัติงานด้านคว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด
10เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม
- กำกับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ - วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้นโดยอาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด