ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 33 หน้า จำนวน 330 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
① ดูแลจัดการฝ่ายการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ② งานบัญชี-การเงิน ③ งานคืนภาษีส่งออก ④ งานตรวจสอบใบกำกับภาษี ⑤ การตรวจสอบส่วนการเงินของระบบ ERP ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์เคิล แอซเซ็ท แมเน็จเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2พนักงานจัดซื้อ (ภาษาจีน)
① ติดตามการผลิตสินค้าของโรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที ② ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อถูกต้องและสมบูรณ์ตามออเดอร์ของลูกค้า ③ ตรวจสอบใบแจ้งหนี้โรงาน จัดทำรายการใบขึ้นตู้สินค้าและบัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์เคิล แอซเซ็ท แมเน็จเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
3พนักงานประสานงานการขาย (ภาษาจีน)
① วางบิลใบเเจ้งหนี้ให้กับลูกค้า พร้อมส่งข้อมูลการปิดตู้ให้ลูกค้าทางวีแชทและอีเมลล์ ② สามารถตอบคำถามและแก้ปัญหาของลูกค้าได้ด้วยตนเอง ③ ตรวจสอบและยืนยันรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้า ④ ประมาณการค่าขน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์เคิล แอซเซ็ท แมเน็จเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
4หัวหน้าบัญชี (ภาษาจีน)
① รับผิดชอบในการประสานงานระหว่างระหว่างผู้จัดการทางการเงินของบริษัทในและต่างประเทศ ตลอดจนการสรุปส่งข้อมูลทางการเงินของ บริษัทไปยังผู้จัดการทางการเงินต่างประเทศ อย่างถูกต้องและทันเวลา ② รายงานสรุปและต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์เคิล แอซเซ็ท แมเน็จเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
5พนักงานการเงิน
① ชำระเงินตามระบบการเงิน ② การตัดบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ในระบบ ERP ③ สรุปยอดรายวันทั้งการทำธุรกรรมทางธนาคารและเงินสด (การลงบันทึกรายละเอียดการชำระเงิน) ④ งานอื่นๆ ที่หัวหน้ามอบหมายให้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์เคิล แอซเซ็ท แมเน็จเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
6พนักงานบัญชี
① ทำบัญชีแยกประเภททั่วไป การจัดการลูกหนี้และเจ้าหนี้ ② หักลบหนี้ในระบบ ERP ③ ตรวจสอบเอกสารอนุมัติการจ่ายเงิน ④ รวบรวมและจัดทำเอกสารบัญชีรายวัน ⑤ งานอื่นๆ ที่หัวหน้ามอบหมายให้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์เคิล แอซเซ็ท แมเน็จเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
8พนักงานประสานงานต่างประเทศ
- หน้าที่ : จัดทำInvoiceและPacking list, ประสานงานและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าจีน, ตรวจสอบและยืนยันรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้า, ตรวจเช็คและอัปเดตค่าขนส่งกับทางชิปปิ้ง - เงินเดือน 25000-30000บาท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์เคิล แอซเซ็ท แมเน็จเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
9ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ภาษาจีน)
① บริหารจัดการพนักงานในแผนก ② คำนวณราคาขายแต่ละสัปดาห์และส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า ③ การติดตามคำสั่งซื้อ: รับผิดชอบในการติดตามการวางแผนภายใน การผลิต บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ④ ช่วยเหล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์เคิล แอซเซ็ท แมเน็จเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
10ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain
รับผิดชอบกำหนดนโยบาย วางแผน การบริหารจัดการงานซัพพลายเชนที่ประกอบด้วย -ประมาณการวัตถุดิบ รับคำสั่งซื้อ และวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า -บริหารการSourcing วัตถุดิบ สินค้า อะไหล่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด