ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 33 หน้า จำนวน 330 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
71พนักงานประจำร้าน เคเอฟซี สาขาปั้ม ปตท.เศรษฐกิจ กม.16 ติดต่อ พี่แอ๊ป : 0826507182
1.ประกอบอาหารในครัว 2.บริการลูกค้า 3.รับรายการอาหาร 4.ทำงานตามมาตราฐาน KFC 5.ทำความสะอาดร้านและอุปกรณ์ ภายในครัว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
72ช่างเทคนิคไฟฟ้า (ทำงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์)
1.งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรและแม่พิมพ์ รวมถึงระบบไฟฟ้าอื่นๆ - ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า - บันทึกรายงานผลการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด
73เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบไอที (IT Developer Officer) ทำงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์
1.พัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์สำเร็จรูป โดยวิเคราะห์ระบบและความต้องการของผู้ใช้งาน พร้อมวางแผนงบประมาณ/ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 2.สร้าง แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูปให้เหมาะสมกับการใช้งาน 3...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด
74Production Supervisor (หัวหน้าแผนกผลิต) ทำงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์
1.วางแผน จัดกำลังคน/เครื่องจักรให้เหมาะสมกับงานทีผลิต 2.กำกับดูแลกระบวนการผลิตชิ้นส่วนให้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 3.ควบคุมของเสียจากกระบวนการผลิตไม่ให้เกินค่าที่กำหนด 4.วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด
75จนท.ฝ่ายระบบคุณภาพ (ทำงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์)
1.ดำเนินการควบคุมเอกสารด้านระบบคุณภาพขององค์กร 2.สื่อสารประสานงานและให้คำปรึกษา แนะนำ เรื่องการดูแลระบบการควบคุมเอกสาร 3.ทบทวน KPI ของบริษัทและของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร 4.วางแผนและดูแลการ Audit ระบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด
76ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (ทำงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์)
1.กำหนดแผนงาน เป้าหมายด้านการผลิตให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯและสื่อสารแผนงาน เป้าหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ และปฏิบัติตามแผนงาน 2.ร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมออกแบบกระบวนการผลิต ให้เหมาะสมกับสายการผลิต เ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด
77พนักงานรับส่งเอกสาร,อะไหล่
รับส่งเอกสาร,รับส่งอะไหล่ ตามมอบหมาย ใช้รถของบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พัฒน์ยนต์ ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท จำกัด
78พนักงานขาย
ขายสินค้าตามที่มอบหมาย ในเขตภาคกลาง จำหน่าย,ให้เช่า,อะไหล่,บริการซ๋อม รถยกฟอร์คลิฟท์ และ สินค้าอุตสาหกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พัฒน์ยนต์ ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท จำกัด
79พนักงานฝ่ายบริการและจัดส่ง
จัดส่งสินค้าตามที่มอบหมาย และ เปลี่ยนถอดเปลี่ยนยางตัน ยางลม และอุปกรณ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พัฒน์ยนต์ ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท จำกัด