ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 16 หน้า จำนวน 158 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1เจ้าหน้าที่บัญชี (โรงงานบ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
- ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลและติดตามเอกสารเกี่ยวกับการซื้อ การขาย ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ของสินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ วัสดุ อะไหล่ และของใช้สิ้นเปลือง - ตรวจนับสต็อกคงเหลือสินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ วัสดุ อะไ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
2พนักงานสรรหาว่าจ้าง (โรงงานบ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
-สรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์เบื้องต้น ตำแหน่งพนักงานรายวัน (คนไทยและคนต่างชาติ) -จัดทำเอกสารต่ออายุ Passport / Workpermit / VISA / รายงานตัว 90 วัน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างคนต่างชาติ ให้เป็นไปต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
3เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (โรงงานบ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
1 ดำเนินการสรรหาว่าจ้างคนต่างด้าว ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 2 ดำเนินการด้านเอกสารการทำงานของคนต่างด้าว (Visa / Work Permit / รายงานตัวทุก 90 days ฯลฯ) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 3 ดำเนินการสรรหาพนักงานคนไทยให้เพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
4วิศวกรเพิ่มผลผลิต
- จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณประจำปีของโครงการ TPM - ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันการปฏิบัติกิจกรรม TPM ภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง - ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนความรู้หรือข้อมูลที่เี่ยวข้องก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
5ช่าง PM เครื่องจักร (โรงงานบ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
- ดูแลเครื่องจักร PM ในกระบวนการผลิตให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักร , พัฒนา / ปรับปรุง เครื่องจักร และอุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตให้มีความเหมาะสมกับกระบวนการผลิต - งานอื่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
6หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง (โรงงานบ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
- ควบคุม ดูแล แผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต - ควบคุม ดูแล การบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าของเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้าของพื้นที่ส่วนกลาง - ควบคุม ดูแล ผู้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
7พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า(โรงงานบ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
-ขับรถโฟล์คลิฟท์ในการเคลื่อนย้าย รับ-ส่ง สินค้าภายในโรงงาน -รักษา ดูแล และตรวจสอบสภาพรถโฟล์คลิฟท์อย่างสม่ำเสมอ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
8พนักงานช่างไฟฟ้า (โรงงานบ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
1.ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของโรงงงาน เครื่องจักร ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
9หัวหน้าหน่วยโกดังข้าว (โรงงานบ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
- ควบคุมและประสานงานในการรับ การจัดเก็บ การเบิกจ่ายและการปรับปรุงคุณภาพข้าวในกระบวนการ - ควบคุมดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ - ตรวจนับจำนวนข้าว คงค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
10PC โทรศัพท์แบรนด์ INFINIX สาขา BANANA โรบินสันราชบุรี K.กี้ 0610285328
• นำเสนอขายโทรศัพท์มือถือ INFINIX (อินฟินิกซ์) • ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ • ดูแลความเรียบร้อยของสินค้า และจัดเรียงสินค้า • ดูแล และรับผิดชอบสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย • ทำงาน 6 วัน หยุด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)