ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า จำนวน 14 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
1.ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แก่ลูกค้าที่สอบถามเข้ามา 2.ดูแลรับเรี่องและประสานงานด้านต่าง ๆ ระหว่างองค์กรและลูกค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2เจ้าหน้าที่นิติกรรม
1. ดำเนินการกระบวนการพิจารณาในอนุญาโตตุลาการ 2. ตรวจร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจประกันภัย 3. ให้คำปรึกษาและความเห็นทางด้านกฎหมายกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3พนักงานตรวจเช็ค แพ็คสินค้าไปต่างประเทศ และช่วยขับรถ ด่วนมาก
****เนื่องจากเป็นธุรกิจขนส่ง มีการใช้แรงยก-แบก-หาม ต้องขอรับเฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะคะ **** ทำหน้าที่หลัก คือ ตรวจเช็คสินค้า และแพ็คสินค้าใส่กล่อง เพื่อเตรียมส่งออกต่างประเทศ หน้าที่เสริมคือ ช่วยขั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มเอดีดี จำกัด
4ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
อบรม ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เหนือเมฆ จำกัด
5พนักงานบัญชีลูกหนี้
ตรวจสอบรายการเดินบัญชีและบันทึกรับชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า ออกใบเสร็จรับเงิน ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายเรื่องการรับชำระหนี้และการติดตามหนี้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวิลด์ เฟอท จำกัด
9Call Center
ประสานงานรับแจ้งปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะของลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด