ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 35 หน้า จำนวน 345 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
2ช่างแอร์
ซ่อมบำรุงงานระบบปรับอากาศภายในอาคาร โรงงาน สำนักงานต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
3ล่ามภาษาจีนกลาง
แปลภาษาจีน จากช่างชาวจีนมาติดตั้งเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท เวลาประมาณ 20-30 วัน เริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2022 (รอช่างเดินทางมาจากประเทศจีน คอนเฟิร์มอีกทีว่ามาประมาณเดือนไหน)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ด็อกคิวซีส (ไทยแลนด์) จำกัด
4Sale (พนักงานขาย) ด่วน
1.นำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า 2.ทำใบเสนอราคา ตลอดจนติดตั้ง และสอนการใช้งานสินค้า 3.ทำยอดให้บรรลุเป้าหมายรายเดือน 4.เข้าเยี่ยมลูกค้าสม่ำเสมอ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ด็อกคิวซีส (ไทยแลนด์) จำกัด
6Sale Executive
1. มีหน้าที่ในการนำเสนอขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ 2. ดูแลทั้งลูกค้าเก่า และเปิดลูกค้าใหม่ 3. รายงานสรุปยอดขายทุกวัน 4. ดูแลความเรียบร้อยของ Show room 5. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วัน โซลูชั่น อินทีเรีย แอนด์ เดคคอร์เรชั่น จำกัด
7เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาและจัดหางาน (ดูแลนักศึกษาด้านการฝึกงาน)
1. จัดหาตำแหน่งงานสหกิจศึกษา เข้าพบสถานประกอบการ และประสานการนิเทศสหกิจศึกษา จัดประชุมนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 2. จัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการหรือหน่วยงาน 3. ดูแลเว็บไซต์ของศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)
8อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)
1. รับผิดชอบงานสอนตามที่ได้รับมอบหมายของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 2. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสตูร แผนการศึกษา ผลิตตำราหรืองานวิจัย 3. ดูแลและให้คำ ปรึก...ดูรายละเอียด
องค์กร : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)
9เจ้าหน้าที่รับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
1. วางแผน และดำเนินการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเข้าศึกษาต่อที่สถาบันฯ 2. ติดต่อและประสานงานกับโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนที่สอนด้วยหลักสูตร English Program (EP) เพื่อให้ข้อมูล ประชาสัมพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)
10เจ้าหน้าที่งานเลขานุการและสารบรรณ (สำนักงานอธิการบดี)
1. การดำเนินงานด้านเลขานุการ - ประสานการจัดทำนามบัตร, จัดทำเอกสารเบิก-จ่าย, และเอกสารขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ของสำนักงานอธิการบดี - สนับสนุนการจัดการประชุมและบันทึกการประชุมของคณะกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)