ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 19 จากทั้งหมด 21 หน้า จำนวน 206 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
183Assistant Chief Account
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบัญชี / จัดทำบัญชี,งบการเงิน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีสุวรรณ รีสอร์ท จำกัด (Hotel Z zpaze)
185Bellman & Security
รักษาความปลอดภัย / รับส่งกระเป๋าลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีสุวรรณ รีสอร์ท จำกัด (Hotel Z zpaze)
186Reception & Cashier Suppervisor
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า / พนักงานเก็บเงิน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีสุวรรณ รีสอร์ท จำกัด (Hotel Z zpaze)
188ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์
- กำหนดกลยุทธ์ การพัฒนากลยุทธ์ และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ - กำหนดทิศทางการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ - กำหนด นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน - กำกับ ดูแล การพัฒนาระบบในด้านนโยบายและแผนการ ดำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
189เจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรมนุษย์
งานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1. การขอใบคำร้องต่างๆ เช่น ขอหนังสือรับรองการทำงาน/เงินเดือน 2. การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ทางด้านต่างๆ 3. จัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากร 4. บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่...ดูรายละเอียด
องค์กร : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
190เจ้าหน้าที่สายการตลาดและสื่อสารออนไลน์ (E-Commerce & Content Marketing)
- รับผิดชอบงานการตลาดผ่านช่องทาง Social Media หรือช่องทางการตลาดอื่น ๆได้ - วางแผน และคิดสร้างสรรค์ Content เพื่อนำจุดเด่นขององค์กรไปผลิตเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ หรือสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับองค์กร ร่ว...ดูรายละเอียด
องค์กร : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก