สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แนะแนวและส่งเสริมการรับสมัครนักศึกษา (ด่วน)
09 พฤษภาคม 2564
1 อัตรา
ตามโครงสร้าง
1. วางแผน และดำเนินการรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อที่สถาบันฯ
2. ติดต่อและประสานงานกับโรงเรียนเพื่อให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์สถาบัน ให้กับอาจารย์และผู้บริหาร รวมทั้งจัดกิจกรรมแนะแนวส่งเสริมการรับสมัครให้กับนักเรียน
3. ติดต่อประสานกับบริษัทหรือโรงงานในภาคอุตสาหกรรมพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบโอน
4. การผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครนักศึกษา
5. รับผิดชอบหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์รับสมัครนักศึกษา
1. การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
2. อายุ 25 ปี ขึ้นไป
3. มีความรู้ ความสามารถด้านการวางแผนการประชาสัมพันธ์ การแนะแนวการศึกษา การจัดกิจกรรม Road Show การออกบูธ การผลิตสื่อต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์
4. มีทักษะการพูดในที่ชุมชนและใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
6. มีใจบริการ มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี และทำงานเป็นทีม
7. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
8. มีประสบการณ์การทำงานหรือติดต่อประสานงานกับภาคอุตสาหกรรม
9. หากมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือมีประสบการณ์ในงานแนะแนวและดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสัมพันธ์ งานด้านการขายและการตลาด จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
ประเวศ , สวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
3.เครื่องแบบพนักงาน
4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.การตรวจสุขภาพประจำปี
6.โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
7.การฝึกอบรมสัมมนา
8. ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน และการทำวิจัย
9. สวัสสดิการเยี่ยมไข้
10. ทุนการศึกษาบุตรระดับปริญญาตรีที่ศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น
11. เงินช่วยเหลืองานมรณกรรม
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)

1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0-2763-2600 ต่อ 2619, 2615 , แฟกซ์ : 0-2763-2700
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology) 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่แนะแนวและส่งเสริมการรับสมัครนักศึกษา (ด่วน) 14 มิถุนายน 2564
     2. เจ้าหน้าที่ Graphic Design งานบริการวิชาการ 14 มิถุนายน 2564
     3. อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล 14 มิถุนายน 2564
     4. อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 14 มิถุนายน 2564
     5. อาจารย์ประจำ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 14 มิถุนายน 2564
     6. อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปริญญาโท-MIT) 14 มิถุนายน 2564
     7. Head of International Program 14 มิถุนายน 2564
     8. Technical support Engineer 14 มิถุนายน 2564
     9. เจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซน์ ส่วนงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (ด่วน) 14 มิถุนายน 2564