การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

- ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ออกจากงาน ซึ่งได้จ่ายเงินสมทบกรณีว่างงานครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนการว่างงาน จากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย โดยการลาออกหรือถูกเลิกจ้างนั้น ไม่มีความผิด
- ไม่ใช่ผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ (อายุไม่ครบ 55 ปีบริบูรณ์)

เอกสารประกอบการใช้บริการ
1. รูปถ่ายปัจจุบัน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. สำเนาหนังสือรับรองการออกจากงานหรือคำสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงาน หรือสำเนาแบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (แบบ สปส.6-09)
6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ธ.กรุเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กสิกรไทย ธ.ทหารไทย และธ.ไทยพาณิชย์
7. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)
8. สำเนาเอกสารอื่น (ถ้ามี)


•การรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

ผู้ประกันตนณีว่างงานต้องมารายงานตัวตามกำหนดต่อหน้าที่ ณ สำนักงานจัดหางานนด้วย ตนเองเท่านั้น ทั้งนี้ สามารถรายงานตัวก่อนกำหนดได้ไม่เกิน 3 วัน หากไม่มารายงานตัวตาม กำหนด โดยไม่มีเหตุผลสมควร(มีเอกสารหลักฐานที่พิสูจน์ได้มาแสดง) จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ ทดแทนในงวดนั้น

เอกสารประกอบการรายงานตัว
1. ใบนัดรายงานตัวของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. หนังสือรับรองผลการติดต่อสมัครงาน
4. แบบรายงานผลการหางานทำของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (แบบ กกจ.-ผต.5)


•ข้อควรรู้ของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
1. ขึ้นทะเบียนภายใน30วันนับแต่วันว่างงาน มีสิทธิตั้งแต่วันที่ 8ของการว่างงานจนถึงวัน ครบ สิทธิตามเงื่อนไขลาออก / ถูกเลิกจ้าง
2. ขึ้นทะเบียนเกินกว่า 30 วัน มีสิทธิตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียน จนถึงวันครบสิทธิตามเงื่อน ไขลาออก / ถูกเลิกจ้าง
3. ต้องมีความสามารถทำงาน พร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมที่จัดหาให้ และต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน หรือฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานที่จัดให้
4. ต้องมารายงานตัวตามกำหนด
5. ยุติการได้รับสิทธิ์ หากเสียชีวิตก่อนครบกำหนดได้รับสิทธิ
6. ยุติการได้รับสิทธิ์ หากกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33
7. ภายในปีปฏิทินเดียวกันต้องไม่เคยใช้สิทธิหรือใช้สิทธิแล้วแต่ยังไม่ครบ ในการขอรับ ประโยชน์แทนกรณีว่างงานเนื่องจากถูกเลิกจ้างหรือลาออก
8. การออกจากงานกรณีลาออก ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง
9. การออกจากงานกรณีเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงาน ปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
10. สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินแก่ผู้ประกันตนผู้มีสิทธิ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ที่ผู้ประกันตนยื่นขึ้นทะเบียนเป็นรายเดือน โดยจะได้รับในวันทำการที่ 5 หลังจากวันรายงานตัว ( เฉพาะรายที่มีการวินิจฉัยสิทธิเรียบร้อยแล้ว )หางาน | บทความอื่นๆ
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0