logo โลโก้ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

picture ภาพประกอบ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
ลักษณะประเภทของธุรกิจ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย องค์กรฟ้าสีรุ้งได้จดทะเบียนเพื่อจัดตั้งเป็นสมาคมกับกระทรวงวัฒนธรรมภายใต้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย” และได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานภายใต้งบประมาณสนับสนุน จากศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้าน สาธารณสุข และการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร FHI 360 , PACT , กองทุนโลก , PSI , UNAIDS , UN WOMEN และ AJWS ปัจจุบันสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยมีการดำเนินโครงการด้านสุขภาพเฉพาะสำหรับ กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย คนข้ามเพศ (สาวประเภทสอง) หญิงรักหญิง รวมถึงการทำงานประเด็นเรื่องสิทธิของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ
ที่ตั้ง เลขที่ 1 และ 3 ซอยรามคำแหง 97/2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-7316532-3 # 401
Website www.rsat.info
Facbook rsatbkk.pri
LineID hrrsat
แผนที่ แผนที่ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
แผนที่ Google Map Google Map สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
1. ผู้จัดการงานด้านสิทธิมนุษยชน
- 1.บริหารจัดการแผนงานด้านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมความเท่าเทียม ควบคุม กำกับติดตามการดำเนินงานภายใต้แผนงานโครงการด้านสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมความเท่าเทียม 2.จัดทำข้อมูลวิชาการให้กับคณะทำงานด้านสิทธิมุษ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ อาทิ สาขารัฐศาสตร์ สาขานิติศาสต
-ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 2 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
2. เจ้าหน้าที่ติดตามและประมวลผล จ.ชลบุรี
- 1. ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 2. ร่วมพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูล ทั้งในด้านการจัดเก็บ การตรวจสอบคุณภาพ และการรายงานผล รวมทั้งระบบ/เครื่องมือการติดตามประเมินผล 3. ประสารงา
- วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสถิติ, บริหารจัดการข้อมูล, วิศวกรรมศาสตร์ ,คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ย
- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี และหากมีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล SQL และภาษา PH
เงินเดือน : ตามโครงสร้างสมาคมฯ
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
ชลบุรี 2 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จ.ชลบุรี
- 1. เจาะปลายนิ้ว และตรวจวิเคราะห์เพื่อหาเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ (30%) 2. ดูแลควบคุมวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งจัดเ
- วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
-ผ่านงานด้านการเจาะเลือดมาอย่างน้อย 1 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของสมาคม
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
ชลบุรี 2 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
4. ผู้จัดการสำนักงาน จ.อุบลราชธานี
- 1. บริหารจัดการแผนงาน ให้สอดคล้องกับงบประมาณและเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ประสานงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรในพื้นที่ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย 3. กำกับดูแ
- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ระดับดี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
อุบลราชธานี 2 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
5. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ด่วนที่สุด
- 1.จัดทำเอกสารทางบัญชีและการเงิน และเอกสารประกอบอื่นของโครงการต่าง ๆ ภายในสมาคม 2.บันทึกรายการบัญชีและการเงิน เข้าระบบฐานข้อมูลบัญชีของสมาคม 3.ติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินยืมสำหรับจัดกิจกรรมต่าง
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
-มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1-2 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร 2 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
7. นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง และธุรการ
- 1.งานจัดซื้อ จัดจ้าง 2.งานทะเบียนทรัพย์สิน 3.งานธุรการ
- สาขาบริหารธุรกิจ หรือนักศึกษาที่มีความสนใจ
-
เงินเดือน : -
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร 2 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
8. เจ้าหน้าที่กิจกรรม จ.นครสวรรค์
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 1. วางแผนและออกแบบกิจกรรมร่วมกับผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่ายต่างๆในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณ 2. ดำเนินกิจกรรมร่วมกับบุคลากรในพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาต่อยอดกิจกรรมให้บรรลุเป
- 1. วุฒิการศีกษาระดับมัธยมศึกษา เป็นต้นไป
-2. มีทักษะด้านงานชุมชนสัมพันธ์ , มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , กล้าแสดงออก , มีความคิดสร้างสรรค์ , มีความรั
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
นครสวรรค์ 2 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
9. เจ้าหน้าที่บัญชี การเงินและธุรการ จ.นครสวรรค์
- 1. จัดทำใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญรับ และใบสำคัญปรับปรุง ของโครงการ 2. จัดทำการเบิก-โอนเงินผ่านระบบบัญชีธนาคาร เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 3. ตรวจสอบเอกสารการเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบุคคล ธุรการ ก่อนนำส่ง
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี บัญชี
-มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1 - 3 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
นครสวรรค์ 2 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
10. เจ้าหน้าที่ติดตามและประมวลผล จ.นครสวรรค์
- 1. ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 2. ร่วมพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูล ทั้งในด้านการจัดเก็บ การตรวจสอบคุณภาพ และการรายงานผล รวมทั้งระบบ/เครื่องมือการติดตามประเมินผล 3. ประสารงา
- วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสถิติ, บริหารจัดการข้อมูล, วิศวกรรมศาสตร์ , คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ย
-สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี และหากมีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล SQL และภาษา PHP
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
นครสวรรค์ 2 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
11. หัวหน้างานคุณภาพบริการ
- 1. กำกับดูแล ควบคุมคุณภาพการให้บริการ และควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของคลินิก ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 2. ดูแล ควบคุม ตรวจสอบเอกสาร ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพการให้บริการของคลินิกฯ ให
- วุฒิการศึกษา - ป. ตรี
-ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 2 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
12. ผู้อำนวยการสมาคมฯ
- • อำนวยการงานระหว่างคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมาชิก อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เพื่อร่วมพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิสุขภาวะ ในชุมชนความหลากหลายทางเพศ อย่างมั่นคง และยั่งยืน • อำนวยการให้เกิ
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ และเพศ
-มีประสบการณ์การทำงานกับองค์กรภาคประชาสังคมอย่างน้อย 5 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 2 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
13. หัวหน้าบัญชีการเงิน จ.นครสวรรค์
- 1. (เฉพาะโครงการ Star) จัดทำใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญรับ และใบสำคัญปรับปรุง ของโครงการ 2. จัดทำการเบิก-โอนเงินผ่านระบบบัญชีธนาคาร เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 3. ตรวจสอบเอกสารการเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบุ
- ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
-จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
นครสวรรค์ 2 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0