logo โลโก้ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

picture ภาพประกอบ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ลักษณะประเภทของธุรกิจ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2490 ทำงานเป็นเสมือนหน่วยงานส่วนหนึ่งของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ณ อาคารเลขที่ 173 วังลดาวัลย์ ถนนราชสีมาเหนือ เทเวศร์ กรุงเทพฯ และได้ย้ายจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มาดำเนินธุรกิจที่มั่นคงด้วยหลักการ "คุ้มภัยด้วยหลักฐาน บริการด้วยไมตรี" เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 ณ อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร 10200

นอกจากการประกันอัคคีภัยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในระยะแรก ๆ แล้ว บริษัทฯ ยังได้ขยายกิจการรับประกันภัยอัคคีภัยทั่วไป รับประกันภัยทางทะเลและขนส่งในปี 2518 และขยายกิจการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดในปี 2521 ซึ่งมีแบบกรมธรรม์ที่สามารถให้ความคุ้มครองอย่างกว้างขวางแก่ทุกประเภทของภัย สำหรับการประกันภัยรถยนต์ บริษัทฯ ได้เปิดบริการขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2532
ที่ตั้ง เลขที่ 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 1291 ต่อ 8368
Website www.deves.co.th
แผนที่ แผนที่ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1. เจ้าหน้าที่ติดตามคดี
- ติดตามผลคดีและติดตามเจรจาค่าเสียหายในเรื่องที่ไม่สามารถจบได้ในครั้งแรกที่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ลูกค้า
- วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร 3 วัน
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2. Business Analyst
- 1.สื่อสารเก็บความต้องการของลูกค้าพร้อมเสนอผลงาน 2.ทำเอกสาร feasibility study และ เอกสาร SRS 3.เขียนเอกสาร Proposal 4.ออกแบบ Work flow และ System flow และ Diagram ต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาระบบ 5.จัดทำ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาใกล้เคียง
-มีประสบการณ์การทำงานด้าน BA หรือ SA อย่างน้อย 2 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร 3 วัน
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3. เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์
- 1.ให้บริการแนะนำ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ความคุ้มครอง และบริการหลังการขายให้กับลูกค้า 2.วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า เพื่อนำมากำหนดแผนงานกระตุ้นยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 3.นำเสนอเงื่อนไขความคุ้มครองที่ตร
- อายุ 22-35 ปี
-วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ภาคเหนือ 3 วัน
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสารสนเทศ
- ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการทำงานอยู่เสมอ Support & Services ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้งาน ฝึกอบรมทักษะการใช้งาน software และความรู้ทางด้านคอมพิว
- ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
-มีใจรักการบริการ , มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีแนวคิดในการพัฒนาองค์กรโดยใช้ Feature ใหม่ ๆ เปิดรับการเรียนร
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร 3 วัน
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5. เจ้าหน้าที่การตลาด
- ดูแลลูกค้า ติดตามการต่ออายุกรมธรรม์ เสนองานใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงการขยายฐานลูกค้าใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่องค์กรวางไว้
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร พระนคร(ราชดำเนิน) 3 วัน
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
6. เจ้าหน้าที่บัญชี
- กระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน และงบกระทบยอดเงินสดสาขา จัดทำแผนงานงบประมาณรายได้จากการรับประกันภัย และรายได้จากการลงทุน จัดทำแผนงานงบประมาณค่าใช้จ่าย จัดทำการบันทึกบัญชีให้ถูกต้
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
-มีประสบการณ์งานบัญชีของธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร 3 วัน
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
7. เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ให้บริการข้อมูลและเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ดูแลและประสานงานเรื่องต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการติดต่อกับหน่วยงานภายในสำนักงานใหญ่ รับชำระเบี้ยประกันภัย และออกกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า
- อายุ 22-30 ปี
-วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร 3 วัน
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
8. ผู้จัดการบริหารข้อมูลระบบ
- 1. ดูแลงานด้านการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำมาประมวลผลและจัดรูปแบบเป็นสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของผู้บริหารเพื่อให้การ
- มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาฐานข้อมูล อย่างน้อย 5 ปี รวมถึงการจัดทำเอกสารประกอบการพั
-มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการข้อมูลบน SQL Server ด้วยโปรแกรม SSMS
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร 3 วัน
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
9. ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย
- บริหารจัดการบุคลากรของหน่วยงานให้ปฏิบัติงานตามขอบเขตเวลาและมาตรฐานที่กำหนด ประชุมชี้แจงนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และวางแผนงาน บริหารจัดการทีมงานให้มีความรู้ความสามารถเพีย
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงินหรือสาขาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง
-มีประสบการณ์ด้านงานติดตามเบี้ยประกันภัย
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร 3 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.015599966049194