หางาน สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ

บริษัท วิษณุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด

1. รับสมัครงาน คนดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลผู้สูงอายุเพศชาย ที่มีอาการอัลไซเมอร์ อยู่เป็นเพื่อน 24 ชั่วโมง จัดยา พาอาบน้ำ ออกกำลังกาย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- เพศหญิง
- อายุ 40-50 ปี
- เงินเดือน : 15,000
บริษัท วิษณุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด
กรุงเทพมหานคร 2 ชั่วโมง
บริษัท ซัคเซส กลอรี่ ไทย จำกัด

2. แม่บ้าน (รับคนพิการ) ด่วนมากด่วนมาก !
รับคนพิการที่สามารถทำงานแม่บ้านสำนักงานได้ สามารถขึ้นบันได้ชั้น4 ได้ สื่อสารกับพนักงานได้ ไม่รับนั่งวิลแชร์ หรือคนตาบอด
- เพศชาย/หญิง
- มีที่พักใกล้บริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เงินเดือน : 10,000-11,000
บริษัท ซัคเซส กลอรี่ ไทย จำกัด
กรุงเทพมหานคร จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน 4 ชั่วโมง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

3. หัวหน้างานคุณภาพบริการ
1. กำกับดูแล ควบคุมคุณภาพการให้บริการ และควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของคลินิก ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 2. ดูแล ควบคุม ตรวจสอบเอกสาร ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพการให้บริการของคลินิกฯ ให
- วุฒิการศึกษา - ป. ตรี
- ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 1 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

4. เจ้าหน้าที่ติดตามและประมวลผล จ.นครสวรรค์
1. ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 2. ร่วมพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูล ทั้งในด้านการจัดเก็บ การตรวจสอบคุณภาพ และการรายงานผล รวมทั้งระบบ/เครื่องมือการติดตามประเมินผล 3. ประสารงา
- วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสถิติ, บริหารจัดการข้อมูล, วิศวกรรมศาสตร์ , คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ย
- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี และหากมีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล SQL และภาษา PHP
- เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
นครสวรรค์ 1 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

5. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ด่วนที่สุดด่วนมาก !
1.จัดทำเอกสารทางบัญชีและการเงิน และเอกสารประกอบอื่นของโครงการต่าง ๆ ภายในสมาคม 2.บันทึกรายการบัญชีและการเงิน เข้าระบบฐานข้อมูลบัญชีของสมาคม 3.ติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินยืมสำหรับจัดกิจกรรมต่าง
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
- มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1-2 ปี
- เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร 1 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

6. ผู้จัดการสำนักงาน จ.อุบลราชธานี
1. บริหารจัดการแผนงาน ให้สอดคล้องกับงบประมาณและเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ประสานงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรในพื้นที่ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย 3. กำกับดูแ
- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ระดับดี
- เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
อุบลราชธานี 1 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

7. เจ้าหน้าที่ติดตามและประมวลผล จ.ชลบุรี
1. ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 2. ร่วมพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูล ทั้งในด้านการจัดเก็บ การตรวจสอบคุณภาพ และการรายงานผล รวมทั้งระบบ/เครื่องมือการติดตามประเมินผล 3. ประสารงา
- วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสถิติ, บริหารจัดการข้อมูล, วิศวกรรมศาสตร์ ,คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ย
- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี และหากมีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล SQL และภาษา PH
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างสมาคมฯ
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
ชลบุรี 1 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

8. ผู้จัดการงานด้านสิทธิมนุษยชน
1.บริหารจัดการแผนงานด้านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมความเท่าเทียม ควบคุม กำกับติดตามการดำเนินงานภายใต้แผนงานโครงการด้านสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมความเท่าเทียม 2.จัดทำข้อมูลวิชาการให้กับคณะทำงานด้านสิทธิมุษ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ อาทิ สาขารัฐศาสตร์ สาขานิติศาสต
- ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
- เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 1 วัน
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

9. เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก (สมุทรปราการ) รับด่วนจำนวนมากด่วนมาก !
- ดูแลเด็กจำนวน 6-8 คน - แนะแนวให้คำแนะนำด้านการศึกษาแก่เด็ก - สังเกตพัฒนาการของเด็ก และสนับสนุนส่งเสริม พร้อมทั้งกระตุ้นพัฒนาการเด็ก - ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย (แบบพื้นฐาน) - ดูแลเรื่องอาหาร ความเป
- อายุตั้งแต่ 25-35 ปี
- สตรีโสด หรือ หม้ายไม่มีบุตรติด
- เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
หนองคาย 1 วัน
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

10. ต้องการด่วน !!! เจ้าหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ ค่ายสิ่งแวดล้อมด่วนมาก !
•เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ต่างๆ เช่น พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำกิจกรรม •เป็นวิทยากรบรรยายในฐานความรู้และเป็นพี่เลี้
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิทยาศาสตร์หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นครปฐม 2 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.46799993515015