กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานระบบคอมพิวเตอร์   ( 2 เมษายน - 11 เมษายน 2561 )

กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานระบบคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง
คอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบ และวางแผนการประมวลผลข้อมูล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และการเขียนคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลการทำงาน วางแผนงานกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงานประมวลผลข้อมูล สำหรับงานที่มีปัญหายุ่งยาก หรือมีความจำเป็นรีบด่วน ควบคุม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และคำสั่งชุดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทันกับวิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์เผยแพร่ข้อมูล และวิชาการ และการดำเนินงาน วางแผนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ข้อมูล และวิชาการ และการดำเนินงานวางแผนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้คำแนะนำ ปรึกษา อบรม ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ

ความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ความรู้ทั่วไปเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์ ดังนี้ ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย และการสื่อสารข้อมูล ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล และระบบจัดการฐานข้อมูล ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Web Application และ Mobile Application)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561
218 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ