กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานภูมิสถาปนิก   ( 2 เมษายน - 11 เมษายน 2561 )

กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานภูมิสถาปนิก
อัตราเงินเดือน : 18000-18960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางภูมิสถาปัตยกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางภูมิสถาปัตยกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบวางผัง การออกแบบรายละเอียด การเขียนแบบ การปรับปรุง แก้ไขหรือดัดแปลงงานภูมิสถาปัตยกรรม ทั้งงานภูมิสถาปัตยกรรมทั่วไปและงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติ การอำนวยการควบคุมการก่อสร้าง การอนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภูมิทัศน์ตามรูปแบบรายการที่กำหนด โดยมุ่งเน้นความถูกต้อง ความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย และเพื่อการอนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ด้านออกแบบ งานภูมิสถาปัตยกรรม ความรู้ด้านโครงสร้างในงานภูมิสถาปัตยกรรม ความรู้ด้านพืชพันธุ์ในงานสถาปัตยกรรม และความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ทักษะ
ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม การทำ Presentation ด้วยคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561
218 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ