กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช)   ( บัดนี้ - 8 มิถุนายน 2561 )

กรมวิชาการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช)
อัตราเงินเดือน : 17,500ตามเอกสาร19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปรับปรุงพันธุ์พืช ทางพืชสวน ทางพืชไร่ ทางพืชไร่นา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะนักวิจัยที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืช การอนุรักษ์และการจัดการเชื้อพันธุกรรม การปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สถิติและการวางแผนการทดลอง ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม และปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ (รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรม ความรู้ด้านพันธุศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีระดับโมเลกุล เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ที่ทันสมัย และความรู้ในเรื่องสถิติและการวางแผนการทดลอง
ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็น
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ