กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร)   ( บัดนี้ - 25 พฤษภาคม 2561 )

กรมวิชาการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางเคมี ทางชีวเคมี ทางชีววิทยา
ทางปฐพีวิทยา
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา
ค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์ วิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ การแปรรูป
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร
และออกแบบผลิตภัณฑ์
2. วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง
เพื่อหาองค์ประกอบ หรือคุณสมบัติ
ทางวิทยาศาสตร์
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
1. ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถ ในการวิเคราะห์ทดสอบ 2. ทดสอบความรู้ในการตรวจสอบ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3. ทดสอบความรู้ใน พ.ร.บ. ของกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทักษะ
ตามเอกสาร
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

ตามเอกสาร สมรรถนะ
1. การคิดวิเคราะห์ 2. มนุษยสัมพันธ์ 3. ความซื่อสัตย์ 4. การสืบเสาะหาข้อมูล 5. ความเข้าใจงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ