สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน   ( 15 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2561 )

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ระดับที่สูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการข่าวตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ช่วยติดตามและสังเกตความเคลื่อนไหว สถานการณ์ และพฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์การ และสื่อมวลชนที่เป็นเป้าหมายด้านการข่าว เพื่อให้การดำเนินงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
(2) ช่วยตรวจสอบและสืบสวนประวัติและพฤติการณ์ของข้าราชการและลูกจ้างในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสำรวจตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บังคับบัญชานำไปกำหนดนโยบาย หรือ แผนการปฏิบัติงาน
(3) ร่วมกำหนดแผนและปฏิบัติการ รวมทั้งปฏิบัติงานในการต่อต้านการหาข่าว การจารกรรม การก่อวินาศกรรม การบ่อนทำลาย การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4) เก็บรวบรวมข่าวสาร สรุปและรายงานการปฏิบัติการ ประมวลรายละเอียดข้อเท็จจริงเพื่อทำรายงานข่าวกรอง

2. ด้านการบริการ
ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในทางการข่าว เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
1. วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการติดตาม รวบรวมข่าวสาร และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การกินดีอยู่ดีของประชาชน และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หลักไวยกรณ์ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้น ๆ ในระดับเบื้องต้น

ทักษะ/สมรรถนะ : สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
มีความอดทน สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่กดดัน
มีคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่แสดงถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วังปารุสกวัน 321 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ