กรมวิชาการเกษตร

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ    ( 22 พฤษภาคม - 28 พฤษภาคม 2561 )

กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการบัญชี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร งานพัสดุ ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ กฎระเบียบข้อบังคับด้านพัสดุ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

สมรรถนะ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. การมองภาคองค์รวม 3. ความถูกต้องของงาน 4. ความละเอียดรอบคอบ 5. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม

วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ