กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างประปา   ( 8 พฤศจิกายน - 16 พฤศจิกายน 2561 )

กองทัพอากาศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : ช่างประปา
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ตำแหน่ง ช่างไม้
๑. สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างไม้
๒. ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างไม้
๓. ตรวจและทดสอบงานช่างไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๔. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๕. ช่วยเหลือปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องงานช่างไม้ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๖. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ความรู้ ตามเอกสาร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะงาน ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

ทักษะ
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง ตามเอกสาร การทดสอบความถนัดเฉพาะด้าน
วิธีการประเมิน : การทดสอบตัวอย่างงาน

สมรรถนะ
คุณสมบัติส่วนบุคคล
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์การตัดสิน ๑. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๒. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
กองทัพอากาศ ดอนเมือง
ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ