สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   ( บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2561 )

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13285 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ