กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน   ( บัดนี้ - 19 ตุลาคม 2561 )

กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประสานงานฯ

ตำแหน่ง : พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 17,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปริญญาตรี
ตามเอกสาร ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ตามเอกสาร สำเร็จวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่เริ่มสัญญาจ้าง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ติดตามและประสานการดำเนินการด้านสิทธิของผู้โยกย้ายถิ่นฐานและสิทธิแรงงาน รวมทั้งแรงงานต่างด้าว ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมองค์การระหว่างประเทศ
ประสานงาน/กิจกรรมในกรอบกระบวนการบาหลีว่าด้วยการขนผู้ลักลอบย้ายถิ่นฐาน การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานทั่วไป ติดตาม และราบรวมข้อมูลประเด็นเกี่ยวกับสิทธิของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ตำแหน่งงานราชการ ที่ลงประกาศ