สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานการเงินและบัญชี ( ปิดรับสมัคร 4 มิถุนายน 2567 )

หน่วยงาน / องค์กร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รายละเอียด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รับสมัคร : พนักงานทุนหมุนเวียน
ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1) ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ และ เงินงบกลาง การเก็บรักษา การนำส่งเงิน ใบสำคัญแทนตัวเงิน เบิกจ่ายเงินเดือนของเจ้าหน้าที่กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เงินช่วยพิเศษ เงินสวัสดิการ
2) ดำเนินการรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินทดรองราชการ
3) ดำเนินการ การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าทำของ ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายการจัดประชุม/อบรม/ สัมมนา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าสาธารณูปโภค
4) บันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS เบิกเงินในระบบ GFMIS นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกในระบบ GFMIS การจัดทำทะเบียนคุมหลักฐาน ขอเบิกตรวจสอบรายงาน การโอนเงินเข้าบัญชีธนารส่วนราชการ ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ในระบบ GFMIS การโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online การเขียนเช็คจ่ายเงิน ทุกประเภท
5) จัดทำเอกสาร ภ.ง.ด. ประกันสังคม และออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
6) ดำเนินการด้านการรับและการนำส่งเงินการรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
7) จัดทำรายการเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน รายงานการเบิกจ่ายเงินกันประจำเดือน จำแนกประเภทรายจ่าย และผูกพันงบประมาณตามหมวดรายจ่าย เพื่อรายงานสรุปสถานะทางการเงินที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
8) จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน รายงานข้อมูลระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อแสดงสถานะ ทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของหน่วยงาน
9) จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน รายงานการเงินประจำปี การประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชี การจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายในผู้ขาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบทางการเงินและบัญชี
10) จัดทำทะเบียนคุมใบสำคัญ เจ้าหน้าที่คงค้าง คุมลูกหนี้เงินยืมเงินประกันสัญญา/ซอง/ เงินฝากคลัง ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน
11) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
1) ความรู้ความสามารถทั่วไป / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
2) ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
4) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561
5) ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
6) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ทักษะ/สมรรถนะ : การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
๑) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และประสบการณ์
๒) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ
๓) ความมั่นคงทางอารมณ์
๔) มนุษย์สัมพันธ์
๕) บุคลิกภาพ

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567
รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=40293
เว็บไซต์ / ลิงค์อื่นๆ

บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.078001022338867